Menu


Regulamin

- Dokumenty, Wszystkie

 Regulamin konkursu ”MEKJA & MEKJA JUNIOR 2017‘‘

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „e-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest mgr Mateusz Kosierb (Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu) (dalej: Organizator).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów trzeciej i szóstej klasy szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy liceum w Zbąszyniu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
 3. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 4. Organizator generuje kody i wysyła na e-mail koordynatora szkoły oraz adres szkoły (szczegóły na załączonym tutoriale).
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń do 14.04.2017.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie trzeciej i szóstej klasy szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy liceum.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie.
 3. Ilość szkół biorących udział w e-konkursie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru 10 szkół rocznikowo w każdym województwie tj. trzecie klasy – 10 szkół, szóste klasy – 10 szkół, gimnazjum – 10 szkół, liceum – 10 szkół.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Terminy Konkursu

Konkurs dla trzecich i szóstych klas szkoły podstawowej będzie organizowany w nastepujących dniach:

III klasy

VI klasy

 

Konkurs dla pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej będzie organizowany w następujących dniach:

I GIMNAZJUM

 

II GIMNAZJUM

 

III GIMNAZJUM


Konkurs dla pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej będzie organizowany w następujących dniach:

I LICEUM

II LICEUM


MEKJA

 1. Każdy uczestnik, t.j. uczeń należący do reprezentacji danej klasy, rozwiązuje zadania ze znajomości języka angielskiego na platformie English Platform (www.englishplatform.solutions).
 2. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia e-konkursu jest ustalona przez organizatora i podana w zakładce „etapy konkursu”.
 3. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego średniego wyniku zespołowego danej klasy.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów dla szóstej klasy szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwsze i drugiej klasy liceum ogólnokształcącego:
  I etap –  ustalone zagadnienia gramatyczne
  II etap – ustalone zagadnienia gramatyczne
  III etap – ustalone słownictwo
 5. Zagadnienia będą opublikowane na stronie (https://mekja.solutions) do informacji uczniom z wyprzedzeniem 10 dni przed rozpoczęciem danego etapu konkursu.
 6. Ustalając zakres materiału organizator bazuje na podstawie programowej oraz na konkretnym zagadnieniu przerobionym przez uczestnika w konkretnym podręczniku. Uczestnik może dokładnie się przygotować – celem jest utrwalenie/przypomnienie lub ponowne przećwiczenie danej struktury.
  UWAGA! W przypadku podziału na grupy językowe (podstawową i zaawansowaną) – organizator zastrzega sobie możliwość wyboru zagadnienia z obu poziomów (zakładka: etapy konkursu).
  W przypadku różnych podręczników organizator wybiera wspólne zagadnienia przerabiane we wszystkich podręcznikach, które są zgodne z podstawą programową.
 7. Po trzech etapach wyłoniona jest najlepsza klasa anglojęzyczna z danego rocznika.
 8. Wyniki grupy są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy w Konkursie weźmie udział co najmniej 50% klasy.
 9. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 10. Ponadto nejlapesza trójka uczniów (mogą być z różnych szkół) weźmie udział w finale. Uczniowie rozwiązują zadania na pilotach firmy Smart. Każdy z tych uczestników jest nagrodzony.
 11. Uczestnik otrzymuje deklarację, w której wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic podpisuje deklarację (zakładka: pliki do pobrania).
 12. Ranking najlepszych uczniów oraz klas będzie na bieżąco publikowany na facebooku
  (www.facebook.com/mekja2015/), a ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mekja.solutions (zakładka:aktualności).
 13. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 14. Zekończenie MEKJA 2017 DLA SZÓSTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PIERWSZEJ, DRUGIEJ I TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM ORAZ PIERWSZEJ I DRUGIEJ LICEUM odbędzie się w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu.
  DATA: 14.06.2017.


MEKJA JUNIOR

 1. Każdy uczestnik, t.j. uczeń należący do reprezentacji danej klasy, rozwiązuje zadania ze znajomości języka angielskiego na platformie edukacyjnej English Platform (www.englishplatform.solutions).
 2. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia e-konkursu jest ustalona przez organizatora i podana w zakładce „etapy konkursu”.
 3. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego średniego wyniku zespołowego danej klasy.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów dla trzeciej klasy szkoły podstawowej:
  I etap –  słuchanie (słownictwo w załączniku)
  II etap – słuchanie (słownictwo w załączniku)
 5. Słownictwo jest opublikowane na stronie (https://mekja.solutions) (zakładka: MEKJA JUNIOR).
 6. Celem jest nabycie słownictwa oraz ćwiczenie odsłuchu oraz wymowy.
 7. Po dwóch etapach wyłoniona jest najlepsza klasa anglojęzyczna z danego rocznika.
 8. Wyniki grupy są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy w Konkursie weźmie udział co najmniej 50% klasy.
 9. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 10. Ponadto nejlapesza trójka uczniów (mogą być z różnych szkół) weźmie udział w finale. Uczniowie rozwiązują zadania na pilotach firmy Smart. Każdy z tych uczestników jest nagrodzony.
 11. Rodzic podpisuje deklarację, w której wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (zakładka: pliki do pobrania).
 12. Ranking najlepszych uczniów oraz klas będzie na bieżąco publikowany na facebooku
  (www.facebook.com/mekja2015/), a ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mekja.solutions (zakładka: aktualności).
 13. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 14. Zekończenie MEKJA 2017 DLA KLAS TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ odbędzie się w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu.
  DATA: 14.06.2017.

§ 4 Nagrody w Konkursie

 1. Najlepsze klasy w danym roczniku zostaną nagrodzone. Dodatkowe nagrody przewidziane są dla trzech najlepszych uczniów rocznikowo.
 2. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator Konkursu.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Odbiór nagród podczas oficjalnej galii finałowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator i zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród oraz działania serwera.