Menu


Regulamin

- Dokumenty, Wszystkie

 Regulamin konkursu ”MEKJA & MEKJA JUNIOR 2018‘‘

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „e-konkurs międzyklasowy z języka angielskiego” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest mgr Mateusz Kosierb (The Teacher Centrum Językowe Mateusz Kosierb) (dalej: Organizator).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów trzeciej i szóstej klasy szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy liceum spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
 3. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 4. Organizator generuje kody i wysyła na e-mail koordynatora szkoły oraz adres szkoły (szczegóły na załączonym tutoriale).
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.04.2018.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie trzeciej i szóstej klasy szkoły podstawowej, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy liceum.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie.
 3. Ilość szkół biorących udział w e-konkursie jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru 10 szkół rocznikowo tj. trzecie klasy – 10 szkół, szóste klasy – 10 szkół, gimnazjum – 10 szkół, liceum – 10 szkół.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Terminy Konkursu

Konkurs dla trzecich i szóstych klas szkoły podstawowej będzie organizowany w nastepujących dniach:

III klasy

VI klasy

Konkurs dla trzeciej klasy gimnazjum będzie organizowany w następujących dniach:

III GIMNAZJUM

Konkurs dla pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej będzie organizowany w następujących dniach:

I LICEUM

II LICEUM


MEKJA

 1. Każdy uczestnik, t.j. uczeń należący do reprezentacji danego rocznika, rozwiązuje zadania ze znajomości języka angielskiego na platformie English Platform (www.englishplatform.solutions).
 2. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia e-konkursu jest ustalona przez organizatora i podana w zakładce „etapy konkursu”.
 3. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego średniego wyniku ucznia z trzech etapów.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów dla szóstej klasy szkoły podstawowej, trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwsze i drugiej klasy liceum ogólnokształcącego:
  I etap –  ustalone zagadnienia gramatyczne
  II etap – ustalone zagadnienia gramatyczne
  III etap – ustalone słownictwo
 5. Zagadnienia będą opublikowane na stronie (https://mekja.solutions) do informacji uczniom z wyprzedzeniem 10 dni przed rozpoczęciem danego etapu konkursu.
 6. Ustalając zakres materiału organizator bazuje na podstawie programowej oraz na konkretnym zagadnieniu przerobionym przez uczestnika.
 7. Po trzech etapach wyłoniona jest najlepsza klasa anglojęzyczna z danego rocznika.
 8. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 9. Ponadto nejlapesza trójka uczniów weźmie udział w finale. Uczniowie rozwiązują zadania na pilotach firmy Smart. Każdy z tych uczestników jest nagrodzony.
 10. Uczestnik otrzymuje deklarację, w której wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic podpisuje deklarację (zakładka: pliki do pobrania).
 11. Ranking najlepszych uczniów oraz klas będzie na bieżąco publikowany na facebooku
  (www.facebook.com/mekja2015/), a ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mekja.solutions (zakładka:aktualności).
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 13. Zakończenie MEKJA 2018 DLA SZÓSTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM ORAZ PIERWSZEJ I DRUGIEJ LICEUM odbędzie się w Studio 42, głównej siedzibie The Teacher Centrum Językowe Mateusz Kosierb.
  DATA: 08.06.2018.


MEKJA JUNIOR

 1. Każdy uczestnik, t.j. uczeń należący do reprezentacji danej szkoły, rozwiązuje zadania ze znajomości języka angielskiego na platformie edukacyjnej English Platform (www.englishplatform.solutions).
 2. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia e-konkursu jest ustalona przez organizatora i podana w zakładce „etapy konkursu”.
 3. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego średniego wyniku uczestnika po dwóch etapach.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów dla trzeciej klasy szkoły podstawowej:
  I etap –  słuchanie (słownictwo w załączniku)
  II etap – słuchanie (słownictwo w załączniku)
 5. Słownictwo jest opublikowane na stronie (https://mekja.solutions) (zakładka: MEKJA JUNIOR).
 6. Celem jest nabycie słownictwa oraz ćwiczenie odsłuchu oraz wymowy.
 7. Po dwóch etapach wyłoniona jest najlepsza trójka uczniów.
 8. ZGŁOSZENIE odbywa się poprzez wysłanie przez koordynatora na e-maila mekja.solutions@gmail.com: imion i nazwisk uczestników, imię oraz nazwisko koordynatora, klasę np. 1a, nazwę i adres szkoły w celu WERYFIKACJI uczestników.
 9. Ponadto nejlapesza trójka uczniów weźmie udział w finale. Uczniowie rozwiązują zadania na pilotach firmy Smart. Każdy z tych uczestników jest nagrodzony.
 10. Rodzic podpisuje deklarację, w której wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (zakładka: pliki do pobrania).
 11. Ranking najlepszych uczniów oraz klas będzie na bieżąco publikowany na facebooku
  (www.facebook.com/mekja2015/), a ostateczne wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mekja.solutions (zakładka: aktualności).
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 13. Zekończenie MEKJA 2018 DLA KLAS TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ odbędzie się w Studio 42, głównej siedzibie szkoły The Teacher Centrum Językowe Mateusz Kosierb.
  DATA: 08.06.2018.

§ 4 Nagrody w Konkursie

 1. Najlepsi uczniowie w danym roczniku zostaną nagrodzeni. Dodatkowe nagrody przewidziane są dla trzech najlepszych uczniów rocznikowo.
 2. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator Konkursu.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Odbiór nagród podczas oficjalnej galii finałowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator i zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród oraz działania serwera.